Over Social Capital

Social Capital is een sociale onderneming ontstaan vanuit een fusie tussen onder meer Milieuwerk en Happy Tosti, in samenwerking met Heineken Nederland. De onderneming heeft een circulair arbeidsproces waarbij ze mensen met een arbeidsbeperking inzetten in hun eigen exploitaties en/ of via partners. Social Capital heeft de ambitie om landelijk te groeien naar 2.500 mensen met een arbeidsbeperking in dienst in 2030.

Social Capital is actief in drie steden: Amsterdam, Breda en Den Haag. Social Capital Den Haag heeft een aanbesteding van het cultureel centrum Amare in Den Haag gewonnen waardoor de onderneming de volledige horecavoorzieningen in de komende 5-10 jaren kan exploiteren. Mede hierdoor ontstond er een goede kans om het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te schalen in Den Haag. De onderneming heeft in Den Haag de ambitie om voor eind 2023 naar 100 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te groeien. Eind 2025 streeft de onderneming naar 200 banen, eind 2030 naar 500 banen.

De financieringsbehoefte

Om Social Capital Den Haag en het project met Amare succesvol te lanceren en uit te bouwen, was de organisatie op zoek naar financiering. Deze financieringsbehoefte bestond uit zowel harde investeringen (onder andere inventaris) en zachte investeringen (onder andere jobcoaches en andere voorinvesteringen in begeleiding van de doelgroep). Social Capital Den Haag ervoer drempels in het rondmaken van de inclusieve businesscase. De grootste drempel zat hem in de investeringen die gedaan moesten worden om de mensen uit de doelgroep te vinden en op de juiste manier te begeleiden. Uiteindelijk wordt Social Capital deels gecompenseerd vanuit de gemeente wanneer zij mensen uit de doelgroep in dienst neemt, maar om hier te komen dient er eerst aanzienlijk geïnvesteerd te worden. Daarbij geldt dat deze vergoedingen slechts deels de kosten compenseren die Social Capital dient te maken. Een deel van de maatschappelijke waarde die gerealiseerd wordt door Social Capital vloeit niet terug naar het businessmodel van Social Capital waardoor deze waarde niet gebruikt kan worden voor verdere verduurzaming en opschaling van het businessmodel. Een andere uitdaging voor Social Capital was dat zij op grote schaal werkgelegenheid voor de doelgroep wil realiseren. Hiervoor is het model van Social Capital afhankelijk van de arbeidsmarktregio voor het toeleiden van kandidaten. Wanneer er geen of minder kandidaten gevonden worden heeft dit een direct impact op het model van de onderneming. Het is dus van belang dat hierover goede afspraken met de arbeidsmarktregio gemaakt kunnen worden.

Ondersteuning en financiering SIF

  1. Business development

Social Capital Den Haag had haar businessplan grotendeels staan en wist haar weg te vinden bij publieke partners om afspraken te maken over de toeleiding en begeleiding van de doelgroep. Het SIF heeft deze afspraken versterkt door de gemeente nauwer te betrekken als het gaat over de toeleiding van de doelgroep.

  1. Financial engineering

Omdat de onderneming zich in een startup fase bevindt, was het niet mogelijk om hun financieringsbehoefte via reguliere financiers af te dekken. Om de financieringsbehoefte

af te dekken heeft het SIF de samenwerking gezocht met Fonds 1818, een filantropisch vermogensfonds. Het SIF heeft de lead genomen in de financiële analyse. Samen met Fonds 1818 heeft het SIF de financieringsbehoefte afgedekt. Fonds 1818 heeft een prestatielening verstrekt. Deze lening wordt omgezet in een gift als Social Capital Den Haag het streefaantal banen heeft gerealiseerd.

  1. Financiering

Tot slot heeft het SIF zelf een lening van EUR 250.000 aan Social Capital Den Haag verstrekt om de businesscase sluitend te maken. Met deze lening helpt het SIF bij het includeren van de sociale impact: de lening van het SIF dient primair als voorfinanciering voor de te ontvangen vergoedingen vanuit onder meer de gemeente.

Impact

  • Groei naar 200 duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking (eind 2025).
  • Passend werk voor alle medewerkers door het circulaire arbeidsproces: de doelgroep kan zich tijdens  een proefplaatsing binnen de eigen exploitaties van Social Capital ontwikkelen naar basis inzetbaarheid en vanuit die positie doorgroeien binnen de eigen organisatie of extern gedetacheerd worden. Het model biedt ook altijd de mogelijkheid om terug te vallen binnen de eigen exploitaties als het even minder gaat.
  • Medewerkers zijn werkzaam in een organisatie die primair handelt om haar sociale ambities te verwezenlijken. De organisatie streeft ernaar binnen haar eigen exploitaties minimaal 50% van de gewerkte uren sociaal in te vullen.

Uit de impactanalyse van de financiering uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek blijkt dat het verwachte maatschappelijk saldo van de financiering uit kan komen op 2,7 miljoen EUR.

Meer informatie:

Website: www.socialcapital.nl

Nieuwsbericht over de financiering van het SIF: https://sociaalinnovatiefonds.nl/social-capital-ontvangt-als-eerste-werkgever-financiering-van-het-sociaal-innovatiefonds/

 

 

 

Initiatief

Social Capital

Investering

250.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Fonds1818

Arbeidsmarktregio

Den Haag

Zoek op de site

Recente Initiatieven