HET SOCIAAL INNOVATIEFONDS

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het publiek-private fonds heeft als doel om werkgevers te helpen en ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Door drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de businesscase van de werkgever sluitend te maken, beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen. In 2023 beoogt het SIF vijf werkgevers hierbij te helpen.

Bij het financieren van de werkgevers streeft het SIF drie impactdoelen na:

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (minimaal 1 jaar)

  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau)

  • Inclusieve arbeidsorganisatie

Wat doet het Sociaal Innovatiefonds?

Het SIF ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, hanteert het SIF drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke begeleiding nodig is om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is.

  • De werkgever wordt geholpen bij het vormgeven van de businesscase

  • De financial engineering fase waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en bestaande voorzieningen

  • Het Sociaal Innovatiefonds financiert zelf waar nodig door het verstrekken van leningen of garanties

Achtergrond

Het hebben van werk is belangrijk voor maatschappelijke participatie. Maar voor mensen met een arbeidsbeperking is dit vaak geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben vaak moeite om een baan te vinden, omdat zij aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig hebben. Zij zijn afhankelijk van de werkgever om hierin te investeren. In de banenafspraak heeft het kabinet daarom met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er eind 2025 in totaal 125.000 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsmarktregio

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers heel welwillend tegenover een inclusieve werkvloer staan en hier veel kansen in zien. Toch zijn er maar weinig werkgevers die hier daadwerkelijk in investeren. Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL in 2019 heeft gedaan, blijkt dat het ontbreken van financiering vaak een belangrijke reden is. Maar ook de administratieve druk speelt een rol. Werkgevers laten weten ondersteuning nodig te hebben bij het organiseren en benutten van kansen.

Pilotfase

Eind 2022 heeft het SIF succesvol de eerste pilotfase afgerond. Een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital heeft deze pilotfase vormgegeven. In nauwe afstemming met de ministeries van SZW en EZK, Perspectief op Werk, arbeidsmarktregio’s Groningen en Helmond – De Peel, en een brede groep aan stakeholders zijn de kaders vastgesteld.

In de pilotfase zijn drie werkgevers geholpen en gefinancierd om hun businesscase rond te krijgen zodat zij kunnen overgaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. Deze werkgevers zullen gezamenlijk voor ruim 330 banen zorgen. Samen met partners in de regio’s en diverse werkgevers worden de barrières inzichtelijk gemaakt en weggenomen. Klik hier voor meer informatie over de pilotfase.

Impactanalyse

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben Social Finance NL (SFNL) en SEO Economisch Onderzoek (SEO) de maatschappelijke baten en lasten van de eerste financieringen van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) in kaart gebracht. SFNL was daarbij verantwoordelijk voor de dataverzameling voor de analyse, SEO heeft de analyse uitgevoerd en de resultaten beschreven in het rapport ‘Impact Sociaal Innovatiefonds’.  De interpretatie van de bevindingen is gedaan door SFNL.

ADVIESCOMMISSIE

Voorzitter SDG Netherlands
Impact Economy Foundation
Nyenrode Business University

Directeur
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt
Goldschmeding Foundation