PILOT SOCIAAL INNOVATIEFONDS

De pilot SIF is een initiatief vanuit het ministerie van SZW. Het publiek-private fonds heeft als doel om werkgevers te helpen en ondersteunen bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Door het sluitend maken van de businesscase beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen.

Wie we zijn

Achtergrond

Het hebben van werk is belangrijk voor maatschappelijke participatie. Maar voor mensen met een arbeidsbeperking is dit vaak geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben vaak moeite om een baan te vinden, omdat zij aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig hebben. Zij zijn afhankelijk van de werkgever om hierin te investeren. In de banenafspraak heeft het kabinet daarom met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er eind 2025 in totaal 125.000 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het hebben van werk is belangrijk voor maatschappelijke participatie. Maar voor mensen met een arbeidsbeperking is dit vaak geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben vaak moeite om een baan te vinden, omdat zij aanpassingen op hun werkplek of extra begeleiding nodig hebben. Zij zijn afhankelijk van de werkgever om hierin te investeren. In de banenafspraak heeft het kabinet daarom met werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er eind 2025 in totaal 125.000 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Arbeidsmarktregio

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers heel welwillend tegenover een inclusieve werkvloer staan en hier veel kansen in zien. Toch zijn er maar weinig werkgevers die hier daadwerkelijk in investeren. Uit de haalbaarheidsstudie die Social Finance NL in 2019 heeft gedaan, blijkt dat het ontbreken van financiering vaak een belangrijke reden is. Maar ook de administratieve druk speelt een rol. Werkgevers laten weten ondersteuning nodig te hebben bij het organiseren en benutten van kansen.

Daarom vormt het SIF samen met de Pilot Generieke Werkgeversvoorziening en de Challenge Technologie voor Inclusie één keten van innovatie voor inclusie. Gezamenlijk dienen deze drie initiatieven werkgevers verder te helpen in het investeren in een inclusieve werkvloer.

Wat doet het Sociaal Innovatiefonds?

Het SIF ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Dit doet het SIF door de businesscase van de werkgever sluitend te maken, zodat de werkgever gemotiveerd is om te investeren in een inclusieve werkvloer met duurzame resultaten voor de doelgroep als gevolg. Daar waar de huidige stimuleringsmaatregelen en faciliteiten niet voldoen, kan het SIF voor deze financiering zorgen door de verbinding aan te gaan met financiers waar mogelijk en zelf te financieren waar nodig, en neemt het drempels weg door de samenwerking op te zoeken in de desbetreffende arbeidsmarktregio.

Bij het financieren van de werkgevers streeft het SIF drie impactdoelen na:

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie (minimaal 1 jaar)

  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau)

  • Inclusieve arbeidsorganisatie 

Pilotfase

Momenteel bevindt het Sociaal Innovatiefonds zich in de pilotfase. Een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen Capital geeft deze pilotfase vorm. In nauwe afstemming met de ministeries van SZW en EZK, Perspectief op Werk, arbeidsmarktregio’s Groningen en Helmond – De Peel, en een brede groep aan stakeholders zijn de kaders vastgesteld.

In de pilotfase is het streven om drie á vier werkgevers te helpen om hun businesscase rond te krijgen zodat zij overgaan tot investeringen in een inclusieve werkvloer. Samen met partners in de regio’s en diverse werkgevers worden de barrières inzichtelijk gemaakt en weggenomen. De ondersteuning van het SIF bestaat uit drie fases.

Het SIF biedt ondersteuning in de volgende fases:

  • De werkgever wordt geholpen bij het vormgeven van de businesscase

  • De financial engineering fase waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en bestaande voorzieningen

  • Het Sociaal Innovatiefonds financiert zelf waar nodig door het verstrekken van leningen of garanties

Adviesrapport

Het pilotfonds heeft tot dusver twee financieringen verstrekt: aan Social Capital Den Haag en United Repair Centre. Deze werkgevers hebben als streven om bij elkaar opgeteld in enkele jaren ruim 300 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Ongeveer de helft van deze banen is bestemd voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Naast duurzame baancreatie behoren ook kwalitatief goed werk en een inclusieve werkvloer tot de impactdoelen waarop wordt gestuurd.

Tijdens de pilot zijn veel ervaringen en geleerde lessen opgehaald. De pilot heeft laten zien dat er potentie is voor een landelijk SIF en dat deze een unieke positie in het ecosysteem kan innemen om werkgevers te ondersteunen bij het investeren in inclusiviteit. De ervaringen van de pilot zijn vertaald naar een advies voor een landelijk SIF. In dit adviesrapport is beschreven hoe het landelijk SIF zou kunnen werken, welke ontwerpkeuzes er nog gemaakt moeten worden en welke rol SZW kan hebben bij de landelijke uitrol van het SIF.

Meer lezen

EEN INITIATIEF VAN

UITGEVOERD DOOR

ADVIESCOMMISSIE

Voorzitter SDG Netherlands
Impact Economy Foundation
Nyenrode Business University

Directeur
Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt
Goldschmeding Foundation